EBOOK

12 bước tạo lập mục tiêu - Brian Tracy

Hãy tưởng tượng rằng bạn có thể vẫy cây đũa thần và làm cho cuộc sống của bạn hoàn hảo trong mỗi một trong bốn lĩnh vực then chốt của cuộc sống. Nếu là của bạn cuộc sống là hoàn hảo trong từng khu vực, những gì nó sẽ như thế nào?
1. Thu nhập – bao nhiêu bạn muốn kiếm được trong năm nay, năm tới và năm năm kể từ ngày hôm nay?
2. Gia đình – những loại một lối sống nào bạn muốn tạo cho bản thân và gia đình của bạn?
3. Sức khỏe – làm thế nào sức khỏe của bạn sẽ khác đi nếu nó đã hoàn hảo về mọi mặt?
4. Tài sản – bạn muốn lưu và tích lũy bao nhiêu trong quá trình của cuộc đời làm việc của bạn?

Đôi khi, cây đũa thần là do chính bạn tạo ra. Bằng việc nhìn trước và có sự chuẩn bị chu đáo thì chỉ cần sau 12 bước này là bạn có thể đạt được những mục tiêu trong 4 lĩnh vực trên của bạn rồi.

Cuốn ebook ” 12 bước tạo lập mục tiêu ” của Brian Tracy tặng bạn đây:

BLOG chia sẻ cuộc sống, kinh doanh

Ebook kinh doanh

File excel hỗ trợ Kinh doanh

Close Menu